2023-07-20T22:00:00+04:30 در  قرار

  1. Borrow Checker for non-rust developers

    در این ارائه با دلیل وجود و نحوه عملکرد borrow checker آشنا میشیم.